Sanat ve Yorum

Yayın, hakem değerlendirmesi, yayınlama ve etik standartlar gibi derginin politikaları hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak için lütfen Politikalar sayfasını ziyaret ediniz. Benzer şekilde, dergi hakkında detaylı bilgi için Lütfen Hakkında sayfasını ziyaret ediniz.

Değerlendirme için sunulan makaleler orijinal olmalıdır ve daha önce herhangi bir elektronik veya basılı ortamda sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır. Eğer bir makale daha önce bir konferansta veya toplantıda sunulmuşsa, yazarlar etkinlikle ilgili detaylı bilgi sağlamalıdır, bunlar arasında organizasyonun adı, tarihi ve yeri bulunmalıdır.

Yazarlar aşağıda belirtilen ilgili kılavuza göre makalelerini hazırlama zorunluluğundadır:

•   Gözlemsel orijinal araştırma çalışmaları: STROBE kılavuzları
•   Sistematik derlemeler ve meta-analiz: PRISMA kılavuzları (protokoller için lütfen PRISMA-P kılavuzlarına bakınız)
•   Davranışsal ve halk sağlığı müdahalelerinin randomize edilmemiş değerlendirmeleri: TREND kılavuzları
•   Kalitatif araştırma: SRQR kılavuzları

Araştırmanız için doğru kılavuzu bulmak için lütfen Equator Network'ün buradaki https://www.goodreports.org/ anketi doldurun.

Sanat ve Yorum, yazarlarına, araştırmalarda cinsiyet ve cinsiyet eşitliği faktörlerini içermeyi teşvik etmek amacıyla, yazılarını hazırlarken 'Sex and Gender Equity in Research - SAGER - kılavuzlarını' takip etmelerini önerir. Göndermeden önce yazarlar, EASE Yazarlar ve Çevirmenler için Kılavuzlarını danışarak, anlaşılır, özlü ve doğru metinler oluşturmayı ve yaygın hatalardan ve tuzaklardan arınmış olmalarını sağlayabilirler.

Makalelerin biçimlendirilmesi American Psychological Association (APA) Yayın Kılavuzu'nun Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda olmalıdır.

Makaleler sadece derginin çevrimiçi makale gönderme ve değerlendirme sistemi aracılığıyla gönderilebilir. Diğer herhangi bir ortam aracılığıyla gönderilen makaleler ve yazarlardan başka kişiler tarafından yapılan gönderimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlk gönderim sırasında, yazarların aşağıdaki formu sunmaları gerekmektedir:

· Telif Sözleşmesi ve Yazar Katkı Formu

MAKALE HAZIRLAMA
Başlık sayfası: Tüm gönderimlerle birlikte ayrı bir başlık sayfası sunulmalıdır ve bu sayfa aşağıdaki bilgileri içermelidir:

•    Makalenin tam başlığı ve 50 karakteri geçmeyen kısa bir başlık,
•    Yazar(lar)ın adı(ları), kurum(lar)ı, en yüksek akademik dereceleri ve ORCID kimlik numaraları,
•    Proje bilgisi ve destek sağlayan diğer kaynaklar hakkında detaylı bilgi,
•    İlgili yazarın adı, adresi, telefon numarası (cep telefonu dahil) ve e-posta adresi,
•    Yazarlık kriterlerini karşılamayan, ancak makalenin hazırlanmasına katkıda bulunan kişilerin teşekkürü,
•    Yazar(lar) derginin Yayın Kurulu üyesi ise bu bilginin başlık sayfasında belirtilmesi gerekmektedir.

Özet: Özet başlıkları makale türlerine göre düzenlenmelidir. Kelime sayısı özellikleri hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki Tablo 1'e bakınız.

Anahtar kelimeler: Her gönderi, özetin sonunda konu dizinlemesi için en az üç en fazla altı anahtar kelime ile birlikte sunulmalıdır. Anahtar kelimeleri listelerken kısaltmalarını kullanmayınız. 

Makale Türleri
Araştırma Makaleleri: Araştırma makaleleri, orijinal araştırmalara dayanan yeni bilgiler sunar. Araştırma makalelerinin kabulü genellikle araştırmanın orijinalliği ve önemine dayanır. Bir Araştırma Makalesinin ana metni, Giriş, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç alt başlıklarıyla yapılandırılmalıdır.

Orijinal makalelerin kısıtlamaları, eksiklikleri ve dezavantajları, sonuç paragrafından önce Tartışma bölümünde belirtilmelidir.

Araştırmalarla ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

İstatistiksel Analizin Raporlanması
İstatistiksel analizlere ilişkin bilgiler, Yöntem bölümü altında ayrı bir alt başlık altında sunulmalı ve süreçte kullanılan istatistiksel yazılım belirtilmelidir.

Bir araştırma makalesinde istatistiksel verileri raporlarken, değerleri net ve tutarlı bir şekilde sunmak önemlidir. p değerleri, güven aralıkları (CIs) ve diğer istatistiksel ölçümler uygun şekilde yuvarlanmalı ve verilen kılavuzlara göre ifade edilmelidir. Örneğin, p değerleri ondalık noktanın sağında iki basamağa kadar ifade edilmelidir, ancak ilk iki basamak sıfır ise üç basamak verilmelidir (örneğin, p < .01 yerine p = .002 olarak raporlanmalıdır). Ancak, .05'e yakın değerler üç ondalık basamağa kadar raporlanabilir, çünkü .05 istatistiksel anlamlılık için keyfi bir kesim noktasıdır (örneğin, p = .053). .001'den küçük p değerleri kesin değer yerine p < .001 olarak belirtilmelidir (örneğin, p = .000006 yerine p < .001).

Birimler Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) uygun olarak hazırlanmalıdır.

Derleme
Yazının konusunda birikimi olan ve bu birikimleri uluslararası literatüre yayın ve atıf sayısı olarak yansımış uzmanlar tarafından hazırlanmış yazılar değerlendirmeye alınır. Yazarları dergi tarafından da davet edilebilir. Derlemeler, derginin konusuyla ilgili bir konunun mevcut bilgi durumuna kapsamlı bir genel bakış sağlamalı ve ilgili araştırmaların tartışma ve değerlendirmelerini içermelidir. Derleme yazılarının alt başlıkları yazarlar tarafından planlanabilir. Bununla birlikte, her inceleme makalesi bir "Giriş" ve bir "Sonuç" bölümünü içermelidir. Derlemeler ile ilgili kısıtlamalar için lütfen Tablo 1’i inceleyiniz.

Tablo 1: Makale türleri için kısıtlamalar

Makale türü Sözcük limiti* Özet sözcük limiti Kaynak limiti Tablo limiti Resim limiti
Araştırma Makalesi 7500 250 40 6 7 ya da en fazla 15 resim
Derleme 10000 250 50 6 10 ya da en fazla 20 resim

 *Kelime sınırı, özet, referanslar, tablolar ve şekil açıklamalarını içermemektedir.

Başlık Düzeyleri
Birinci Düzey
Ortalanmış, kalın, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.

İkinci Düzey
Sola yaslı, kalın, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.

Üçüncü Düzey
Sola yaslı, kalın, italik, baş harfler büyük;
Metin yeni bir paragrafla başlar.

Dördüncü Düzey
Girintili, kalın, baş harfler büyük, sonu nokta ile biter.
Metin başlıkla aynı satırda başlar ve standart bir paragraf olarak devam eder.

Beşinci Düzey
Girintili, kalın, baş harfler büyük, sonu nokta ile biter.
Metin başlıkla aynı satırda başlar ve standart bir paragraf olarak devam eder.

Tablolar
Tablolar, referans listesinden sonra ana belgeye dahil edilmeli ve metinde atıfta bulunulan sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Her tablonun üstünde tanımlayıcı bir başlık bulunmalı ve tabloda kullanılan herhangi bir kısaltma, alt notlarla tablonun altında tanımlanmalıdır (metinde tanımlanmış olsalar bile). Başlığın üstünde, eğik yazıyla başlığın tamamını kapsayan tanımlayıcı bir başlık bulunmalıdır. Tablolar, Microsoft Office Word dosyası içinde “Tablo Ekle” komutu kullanılarak hazırlanmalı ve verilerin okunması ve anlaşılması kolay olacak şekilde düzenlenmelidir. Tablolarda sunulan veriler, ana metinde sunulan verilerin tekrarı olmamalı, ancak ana metni desteklemeli ve geliştirmelidir.

Resim ve Resim Altyazıları
Resimler, grafikler ve fotoğraflar TIFF veya JPEG formatında ayrı dosyalar olarak gönderilmeli ve Word belgesine veya ana makale dosyasına eklenmemelidir. Eğer bir görselin alt birimleri varsa, her alt birim ayrı bir dosya olarak sunulmalı ve alt birimler tek bir resme birleştirilmemelidir. Alt birimleri göstermek için görseller (a, b, c, vb.) etiketlenmemelidir. Bunun yerine, farklı şekil parçalarını tanımlamak için şekil açıklaması kullanılmalıdır. Kalın ve ince oklar, ok uçları, yıldızlar, yıldız işaretleri ve benzeri işaretler şekillerde kullanılabilir ve bunlar şekil açıklamalarını desteklemek amacıyla kullanılabilir. Şekiller bireyleri veya kurumları tanımlayabilecek herhangi bir bilgiyi gizlemek için anonimleştirilmelidir. Her bir şekil için minimum çözünürlük 300 DPI olmalı ve şekiller net ve okunması kolay olmalıdır. Resim açıklamaları ana belgenin sonunda listelenmelidir. Görsellere/resimlere ana metinde atıfta bulunulmalı ve bahsedildikleri sırayla ardışık olarak numaralandırılmalıdır.

Kısaltmalar
Makalede kullanılan tüm kısaltmalar ve kısaltmalar ilk kullanımda, hem özet hem de ana metinde tanımlanmalıdır. Tanımın ardından parantez içinde kısaltma sağlanmalı ve makale boyunca tutarlı bir şekilde kullanılmalıdır.

Ürünleri Tanımlama
Bir makalede bir ürün, donanım veya yazılım programından bahsederken, ürünle ilgili detaylı bilgileri parantez içinde sağlamak önemlidir. Bu bilgiler ürünün adını, üreticisini ve şirketin bulunduğu şehri ve ülkeyi içermelidir. Örneğin, General Electric tarafından Milwaukee, Wisconsin, ABD'de üretilen Discovery St PET/CT tarama cihazından bahsediliyorsa, bilgiler aşağıdaki formatta sunulmalıdır: "Discovery St PET/CT tarama cihazı (General Electric, Milwaukee, WI, ABD)." Bu bilgilerin sağlanması, ürünün doğru bir şekilde tanımlanmasını sağlar.

Ek Materyaller
Ek materyaller, ses dosyaları, videolar, veri kümesi ve ek dokümanlar (örneğin, ekler, ek figürler, tablolar gibi), makalenin ana metnini tamamlamak amacıyla kullanılır. Bu ek materyaller, referans listesinden sonra ayrı bir bölüm olarak sunulmalıdır. Her bir ek materyalin makale ile ilgisini açıklamak için kısa açıklamalar eklenmelidir. Ek materyaller için sayfa numarası gerekli değildir.

KAYNAKLAR
Metin içi atıflar ve kaynakça, Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA) Yayın El Kitabı, Yedinci Baskısı (2020) doğrultusunda hazırlanmalıdır.

Yayınlara atıf yaparken, en güncel ve en yeni kaynaklar kullanılmalıdır. En son kaynaklara atıfta bulunmak, makalenin ilgili ve güncel olduğunu, alanın en son gelişmelerini yansıttığını sağlamaya yardımcı olur.

Yazarlar, makalelerindeki referansların doğruluğunu sağlamakla sorumludur. Tüm kaynaklar doğru bir şekilde alıntılanmalı ve alıntılar doğru bir şekilde biçimlendirilmelidir.

Akademik düzeydeki hırsızlığı önlemek için, metin içi alıntılar aracılığıyla makalenizde diğer kaynakları kabul etmek gereklidir. Her metin içi alıntı için, ilgili kaynak listesine eklenmelidir.

APA metin içi alıntı stili, yazarın soyadını ve yayın yılını içerir, örneğin (Field, 2005). Bir kaynaktan doğrudan alıntı yapıyorsanız, sayfa numarası da eklenmelidir, örneğin (Field, 2005, s. 14).

Henüz sayfa numarası eklenmemiş ancak baskı öncesi yayında olan bir yayına atıfta bulunuluyorsa, kaynak listesinde DOI numarası sağlanmalıdır.

Farklı yayın türleri için referans stilleri aşağıda örnekler ile verilmiştir.

Örnek (APA 7 kılavuzundan alınan örnekler)


Dergi makalesi: Edwards, A. A., Steacy, L. M., Siegelman, N., Rigobon, V. M., Kearns, D. M., Rueckl, J. G., & Compton, D. L. (2022). Unpacking the unique relationship between set for variability and word reading development: Examining word- and child-level predictors of performance. Journal of Educational Psychology, 114(6), 1242–1256. https://doi.org/10.1037/edu0000696 

Kitap Bölümü: Zeleke, W. A., Hughes, T. L., & Drozda, N. (2020). Home–school collaboration to promote mindbody health. In C. Maykel & M. A. Bray (Eds.), Promoting mind–body health in schools: Interventions for mental health professionals (pp. 11–26). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000157-002

Tek Yazarlı Kitap: Haslwanter, T. (2022). An introduction to statistics with Python. New York, NY: Springer International Publishing.

Editörlü Kitap Bölümü: McCormack, B., McCance, T., & Maben, J. (2013). Outcome evaluation in the development of person-centred practice. In B. McCormack, K. Manley, & A. Titchen (Eds.), Practice development in nursing and healthcare (pp. 190-211). John Wiley & Sons.

Tez: Valentin, E. R. (2019, Summer). Narcissism predicted by Snapchat selfie sharing, filter usage, and editing [Master's thesis, California State University Dominguez Hills]. CSU ScholarWorks.
https://scholarworks.calstate.edu/concern/theses/3197xm925?locale=en

Web Sayfası: Sparks, Dana. (2018, September 12). Mayo mindfulness: Practicing mindfulness exercises. Mayo Clinic.

Erken Çevrimiçi Yayın: Muldoon, K., Towse, J., Simms, V., Perra, O., & Menzies, V. (2012). A longitudinal analysis of estimation, counting skills, and mathematical ability across the first school year. Developmental Psychology. Epub ahead of print. doi:10.1037/a0028240.

Yedinci baskıda, şimdi bir referans listesi girişine en fazla 20 yazar dahil edilmelidir. 20'den fazla yazarı olan kaynaklar için, listede yer alan 19. yazardan sonra, ek yazarların adları bir üç nokta (…) ile değiştirilir ve ardından son listelenen yazarın adı gelir:
Author, A. A., Author, B. B., Author, C. C., Author, D. D., Author, E. E., Author, F. F., Author, G. G., Author, H. H., Author, I. I., Author, J. J., Author, K. K., Author, L. L., Author, M. M., Author, N. N., Author, O. O., Author, P. P., Author, Q. Q., Author, R. R., Author, S. S., . . . Author, Z. Z.

ÜRETİM
Bir makale yayın için kabul edildikten sonra, profesyonel dil editörleri tarafından yapılan bir kopya düzenleme sürecinden geçer. Bu süreçte dilbilgisi, noktalama işaretleri ve biçimlendirme hataları düzeltilirken, makalenin genel anlaşılırlığını ve okunabilirliğini artırmak için değişiklikler yapılabilir.

Kopya düzenleme süreci tamamlandıktan sonra, makale "ahead-of-print" yayını olarak çevrimiçi olarak yayınlanır. Bu, makalenin planlanmış bir dergi sayısında yer almadan önce okuyucuların erişimine sunulduğu anlamına gelir. Bu, okuyucuların en son araştırmaya en kısa sürede erişimini sağlar

Makale resmi olarak yayınlanmadan önce, ilgili yazara kabul edilen makalesinin PDF düzeltme nüshası incelemesi için gönderilir. İlgili yazarın, makalenin yayınlanması için belirli bir süre içinde (genellikle 2 gün) düzeltme nüshasını gözden geçirmesi ve onaylaması istenir. Bu, yayın sürecinde önemli bir adımdır, çünkü yazarın hataları yakalaması veya son değişiklikleri yapması için bir fırsat sunar.
 

ENGLISH
EISSN 2822-2865